Nové pojmy v novém Občanském zákoníku

S ustanoveními paragrafů nového Občanského zákoníku (NOZ) se půl roku po jeho platnosti pomalu sžíváme. Přesto nás mohou překvapit nové pojmy, které se v něm vyskytují.

Přinášíme proto jejich přehled.

Nejprve si připomeňme, jak se změnily některé staré pojmy za nové. Dřívější pronájem je nyní nájem, půjčka je zápůjčka, nemovitost nazývá NOZ nemovitou věcí, podnik obchodním závodem, právní způsobilost se změnila na právní osobnost, způsobilost k právním úkonům na svéprávnost a sdružení je nově spolek /právnická osoba a korporace/. Právní úkon je nahrazený pojmem právní jednání, závazek není dluh, ale užívá se pro označení závazkového vztahu.

Fundace – právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu, tedy nadace a nadační fondy.

Ústav - právnická osoba založená k provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky; od 1.1.2014 mohou dosavadní obecně prospěšné společnosti změnit svou právní formu na ústav

Společnost – smluvní sdružení několika osob za společným účelem činnosti nebo věci. Společnost nemá právní subjektivitu.

Právo stavby – zcela nový institut. Zatížení pozemku věcným právem jiné osoby (odlišná osoba od vlastníka pozemku) mít na povrchu pozemku nebo pod povrchem pozemku stavbu, přičemž není podstatné, zda se jedná o stavbu již zřízenou nebo dosud nezřízenou.

Svěřenský fond - vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele; majetek je svěřen svěřenskému správci, který majetek udržuje a spravuje ve prospěch obmyšleného. Pro účely daně z příjmů má svěřenský fond daňovou subjektivitu, je považován za poplatníka daně z příjmů právnických osob. POZOR – neplést s pojmem svěřenecký.

Obmyšlený - pro účely zákona o pojistné smlouvě: osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. V souvislosti se svěřenským fondem je to osoba, které je určeno plnění z tohoto fondu.

Svévole  - jde o radost škůdce z toho, že škodí, lhostejno komu.

Škodolibost – škůdce má radost z toho, že škodí, ale je to namířeno proti konkrétní osobě.

Výprosa - bezplatné přenechání věci k užívání bez limitu času a účelu užití.

Výpůjčka – bezplatné přenechání věci k užívání s časovým omezením

Zápůjčka - zapůjčitel přenechá zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu.

Pacht - vztah podobný nájmu; propachtovatel (vlastník) se zavazuje přenechat
k dočasnému užívání a požívání pachtýři věc za pachtovné; pachtýř bere z propachtované věci užitky i plody a pečuje o věc s péčí řádného hospodáře (pacht pole, lesa, závodu).

Výměnek – smlouvou o výměnku si může vlastník nemovité věci vymínit, že bude po dobu svého života (nebo na dobu určitou) bydlet v domě, který převádí na jinou osobu.

Závdavek - sjednaná platba druhé straně při uzavření smlouvy; závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní; nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat.

Služebnost – druh věcného břemene. Vlastník věci musí ve prospěch jiného něco strpět nebo něčeho se zdržet (strpět přejezd přes pozemek, zdržet se určité činnosti); vlastník má zde pasivní roli.

Reálné břemeno – druh věcného břemene. Vlastník věci je zavázán vůči jiné osobě něco jí dávat nebo něco konat (dávat část úrody), vlastník zde má aktivní roli.

Součást  věci - vše co k věci patří a nemůže být od ní odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.

Příslušenství věci - vedlejší věc vlastníka u věci hlavní; vedlejší věc se užívá společně s věcí hlavní a sleduje právní osud věci hlavní (studna, oplocení, garáž; u nájmu domu bude automaticky předmětem nájmu i příslušenství domu).

Přídatné spoluvlastnictví - věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí; tato věc slouží společnému účelu a bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné (k chatám je zapotřebí společné užívání cesty, rozvodu vody, plynu, kanalizace, oplocení chatové osady).

Představek - část stavby, která přesahuje na cizí pozemek.

Rozhrada - hranice, která vizuálně rozděluje dva pozemky (plot, zeď, mez, potok).

Lhůta - časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu (např. nově již je striktně používán pojem promlčecí lhůta).

Doba - časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba pro vyvolání tohoto právního následku zvláště projevit vůli.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.