Až ze splátkového kalendáře zjistíme, kolik konkrétně budeme za úvěr platit

Musíme ale vědět, co který pojem znamená, abychom si mohli vše řádně prostudovat, anebo abychom rozuměli výkladu odborníka.

Výklad některých používaných pojmů

Jistina:

Jistina je finanční částkou, kterou si dlužník půjčil od věřitele (nebo která tvoří vklad). Odměnou za poskytnutí této částky jsou pro věřitele úroky, které se obvykle přičítají k pravidelným splátkám. Postupně se splácením úvěru se výše jistiny snižuje (je umořována). Úroky i úroky z prodlení jsou příslušenstvím jistiny. Tedy jistina je celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez „příslušenství“ (úroků a poplatků).

Úmor

Splácení dluhu stálými pravidelnými splátkami po dohodnutou dobu – umořování jistiny a platba úroku za půjčený obnos. Každá splátka představuje splátku části dluhu (jistiny) a část úroků z úvěru.

Úrok

Cena za poskytnutí úvěru, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí peněz. Výše úroku závisí na délce splácení úvěru, velikostí úvěru a velikostí úrokové míry. Úrok je cena, kterou platí dlužník za dohodnuté poskytnutí peněžních prostředků. Obvykle se vyjadřuje úrokovou sazbou - jako procento z úvěrované částky (jistiny). Dlužník je povinen zaplatit věřiteli dlužnou částku navýšenou právě o úrok.

Úroková sazba

Podíl z úvěrované částky (či uložených) obvykle vyjádřená v procentech za rok (za měsíc, za den), který je podkladem pro vypočet úroku. Konkrétní výše této sazby závisí zpravidla na délce splácení úvěru (krátkodobé – kontokorentní, kreditní karty, nebankovní krátkodobé úvěry, střednědobé, dlouhodobé – hypotéční úvěry na pořízení vlastního bydlení, americké hypotéky, autoúvěry), režimu splátek (měsíční, týdenní, pololetní, roční), na velikosti jistiny úvěru, účelu použití finančních prostředků a jejich zajištění.

Úroková sazba, kterou se vypočítává úrok, se nejčastěji užívá jako roční. Označuje se p.a. – z  latinského per annum, což lze přeložit jako „ roční“, „za rok“. V případě, že splátkové období, za které se vypočítává úrok, je kratší než jeden rok, dělí se roční úroková sazba (p.a.) počtem těchto období v roce. Například u termínovaného vkladu na tři měsíce se úroková míra p.a. dělí čtyřmi, u půlročního termínovaného vkladu dvěma. Stejné pravidlo platí i pro výpočet úroků z úvěrů.

Příslušenství úvěru

Pod tímto pojmem se skrývají poplatky spojené s uzavřením smlouvy o úvěru, vedením úvěrového účtu a další smluvní poplatky (např. poplatek za zřízení a otevření úvěrového účtu, poplatky za vedení účtu, poplatky za vyhotovení a odeslání výpisu z účtu). Patří sem i povinné pojištění přímo spojené s čerpáním úvěru (např. životní pojištění dlužníka, pojištění předmětu úvěrového financování).

Do příslušenství nepatří sankční úroky, úroky z prodlení a případné další smluvní pokuty (pokuty a kompenzační poplatky spojené nejčastěji s prodlením ve splátkách, přerušením splátek, nedočerpání úvěrového rámce, předčasného splacení nebo vložením mimořádného vkladu bez souhlasu banky).

RPSN

Roční procentní sazba nákladů - má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Do výpočtu RPSN jsou na rozdíl od úrokové sazby zahrnuty i poplatky související s uzavřením smlouvy o úvěru a čerpáním úvěru (tedy včetně příslušenství úvěru).

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.